Fercan Welsh

XIIIeg GWEITHDY  F.E.R.C.AN.

FONTES EPIGRAPHICI RELIGIONVM CELTICARVM ANTIQVARVM

17-19 Hydref 2014
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Llanbedr Pont Steffan

cliquez ici s.v.p. pour la version française

Please click here for English version

Annwyl gyfaill,

Eleni cynhelir Gweithdy F.E.R.C.A.N. rhwng 17 a 19 Hydref 2014 ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Llambed. Nod y prosiect F.E.R.C.A.N. yw deall yn well y duwiau, addoliad a’r grefydd/crefyddau ‘Celtaidd’, fel y’u gelwid, yn yr Hen Fyd, gan ganolbwyntio’n bennaf ar dystiolaeth epigraffeg o’r cyfnod Rhufeinig (gan gynnwys y gwahanol arysgrifau Galo-Groeg, Galo-Lladin, Galo-Leponteg a Cheltibereg), ynghyd â thystiolaeth eiconograffig, gerfluniol ac archeolegol, sy’n cynnig gwledd o wybodaeth am natur gyfnewidiol cyltiau cynhenid. Astudia’r prosiect inter alia theonymau ac ansoddeiriau yn y Gelteg gan ddadansoddi problemau ‘interpretatio’, uniaethu duwiau ‘brodorol, lleol’ â rhai Groegaidd-Rufeinig, ymchwilio i’r modd y datblygodd cyltiau a’r duwiau newydd a ddatblygwyd yn y Keltiké yn ystod y cyfnod Rhufeinig.  Amcan y prosiect yw cyhoeddi’r Corpws-F.E.R.C.A.N., lle ceir trafodaeth fanwl ynghylch y dystiolaeth epigraffaidd am theonymau a chyltiau ‘Celtaidd’ ar gyfer pob un o daleithiau’r Gorllewin Rhufeinig.

Trefnwyd y prosiect F.E.R.C.A.N.  o dan nawdd Adran Gynhanes Academi Gwyddorau Awstria (Ö.A.W.) er 1998. Cynhaliwyd y 12 gweithdy blaenorol yn Fienna, Awstria (1998), Lwcsembwrg (1999), Vitoria/Gasteiz, Sbaen (2000), Osnabrück, yr Almaen (2002), Graz, Awstria (2003), Llundain (2005), Cascais, Portiwgal (2006), Milano, yr Eidal (2007), Molina di Aragon, Sbaen (2008), Paris (2010), Erfurt, yr Almaen (2011) a Berlin (2012); mae papurau pob gweithdy er 2000 wedi’u cyhoeddi.

 

FERCAN Facebook Page,  FERCAN Facebook GROUP  Twitter: @Fercan2014  #Fercan2014

Darlith Gyweirnod: Athro Miranda Aldhouse-Green, Prifysgol Caerdyd:
“The Magician’s House. Weird goings on in Roman Chartres”

Rhaglen Dros Dro

Galwad am Bapurau, e-bost: Ralph Haussler

Cernunnos from Reims

Ar gyfer 2014, byddwn yn ceisio canolbwyntio ar nifer o themâu. Hyd yn hyn rydym wedi rhagweld tair sesiwn:

(1) Theonymau a mythau Celtaidd

Gan y cynhelir y gweithdy mewn gwlad Geltaidd ei hiaith, trefnwn sesiwn fwy ieithyddol, ynghyd â’n cydweithwyr yn CUCCh (Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru) a’r adrannau Cymraeg ac astudiaethau Celtaidd yn Llambed a Phrifysgol Aberystwyth gerllaw.

(2) Tarddiad a safle deunyddiau epigraffaidd mewn temlau, allorau ac yn y dirwedd

Mewn nifer o leoliadau addoli lle darganfuwyd arysgrifau mewn cyd-destun archeolegol, stratigraffig, a’r syniad fyddai astudio union leoliad ac amlygrwydd arysgrifau mewn cysegr er mwyn deall yn well ym mha gyd-destun y defnyddiai pobl epigraffeg i gyfathrebu â’u duwiau. O ble daw cysegriadau i dduwiau â theonym neu ddisgrifiad Celtaidd mewn gwirionedd? Caniatâ i ni dynnu sylw at anawsterau yn ein cofnod, er enghraifft, pan ailddefnyddiwyd nifer o arysgrifau addunedol i wahanol dduwiau mewn eglwys ganoloesol: sut y gallwn wybod a ydynt yn dod o’r un cysegr?

(3) Methodoleg: ailfeddwl Celtigrwydd

Bydd trydedd sesiwn yn canolbwyntio ar broblemau o ran methodoleg, er enghraifft ynghylch uniaethu duwiau ‘Celtaidd’ yn y ffynonellau epigraffaidd, neu faterion ynghylch eiconograffig ac archaeoleg sy’n berthnasol i’r corpws-F.E.R.C.A.N.

Rydym yn dal i fod yn y cyfnod cynllunio: os oes gennych unrhyw gynnig ar gyfer un o sesiynau’r gynhadledd, rhowch wybod i ni.

Byddwn hefyd yn trefnu taith i weld rhai o’r safleoedd a’r tirweddau cysegredig niferus sydd i’w cael yng Nghymru.

Trefnydd y gynhadledd: Dr Ralph Häussler, Prof. Tony King
Mae croeso i chi gysylltu â mi unrhyw bryd os oes gennych gwestiynau, pe baech am fod yn bresennol neu roi papur: r.haeussler@ydds.ac.uk, tony.king@winchester.ac.uk.
A wnewch chi anfon teitl a chrynodeb ar gyfer eich papur erbyn Awst 2014.

Saif Llambed yn ne-orllewin Cymru, taith o ryw 4 awr a 30 munud mewn car o Lundain. Y maes awyr agosaf yw Caerdydd. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth ynghylch cyrraedd Llambed.

Sefydlwyd Prifysgol Llambed yn 1822 a daeth yn rhan o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010. I gael rhagor o wybodaeth am y Brifysgol gweler www.pcydds.ac.uk neu clicier yma i weld y prosiectau ymchwil yn y Clasuron, Hanes yr Hen Fyd, Archaeoleg ac Astudiaethau Celtaidd yn Llambed.

Byddwn yn ceisio trefnu’r gweithdy mewn partneriaeth ag Adran Archaeoleg Prifysgol Caer-wynt ynghyd â sefydliadau cyfagos yng Nghymru, yn enwedig CUCCh, sef y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd yn Aberystwyth.